Algemene voorwaarden

Modelformulier herroepingsrecht Geurhout

Algemene Voorwaarden Geurhout

Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Het aanbod, bestellen en tot stand komen overeenkomst

3. Prijzen

4. Betaling

5. Levering en leveringstijd

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

7. Kosten in geval van herroeping

8. Uitsluiting herroepingsrecht

9. Eigendomsvoorbehoud

10. Garantie

11. Overmacht

12. Intellectuele eigendom

13. Persoonsgegevens & Privacy

14. Aansprakelijkheid

15. Informatievoorziening

16. Geschillen

17. Klachten

18. Identiteit

1. Algemeen

1.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Geurhout en op alle met Kopers van producten van Geurhout gesloten overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.1.2 Uitleg gebruikte termen:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Leverancier zijnde Geurhout:de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Geurhout en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

1.3 Geurhout behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Geurhout en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.4 Naast deze Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Geurhout is ingestemd.

1.6 Geurhout is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

2. Het aanbod, bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Geurhout de bestelling heeft geaccepteerd en de betaling heeft ontvangen en dit door een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is bevestigd naar het door Koper opgegeven e-mail adres.

2.2 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Geurhout in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden afgehandeld.

2.3 Koper en Geurhout komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Geurhout gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Geurhout (weer)gegeven of gedaan. Geurhout garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Bij afwijkingen mag door Koper gebruik gemaakt worden van de 100% tevredenheidsgarantie.

 

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van Geurhout zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite en in de order vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

 

4. Betaling

4.1 Betaling geschiedt middels de op de website opgevoerde betalingsmethoden op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

4.2 Bij het afhandelen van betalingen op de internetsite maakt Geurhout gebruik van Sisow payment innovations. Met deze methode kunnen Kopers gebruik maken van betaling via iDEAL.

4.2.1 Via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

4.3 In het geval door Geurhout een specifieke betalingstermijn is genoemd, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 In geval van niet-tijdige betaling is Geurhout bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Geurhout bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de Koper bijzondere vervoerswensen heeft, komen eventuele extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de Koper afgeleverd.

5.2 Geurhout levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan wordt uiterlijk binnen drie werkdagen na de acceptatie van de bestelling een bericht verzonden. Koper heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.

5.4 Leveringen vinden plaats op het moment van in ontvangstname door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Geurhout behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

5.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die Geurhout bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De Koper is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Als dat gebeurt wordt de levering op kosten van Geurhout aangevuld of opnieuw gedaan.

Bij leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden. Deze zijn op de website aangegeven.

5.7 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Geurhout hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk te geschieden. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.

6.2 Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Wanneer Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dat binnen 14 dagen, na ontvangst van zijn product, dat kenbaar te maken bij Geurhout. Voor het doen melden van zijn herroepingsrecht kan gebruik worden gemaakt van het wettelijk vastgestelde modelformulier "herroepingsrecht Geurhout".

Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Koper het product met alle geleverde toebehoren en– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en een kopie van de betreffende factuur aan Geurhout retourneren, conform de door Geurhout verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zegels op producten dienen niet verbroken te zijn.

6.3 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, verstrekt Geurhout Koper een retour label.  Koper heeft 14 dagen de tijd om dit retour label aan te maken en de bestelling retour te sturen.

6.4 Koper dient op de hoogte te zijn dat koper verantwoordelijk blijft voor de teruglevering tot het moment dat het door Geurhout in ontvangst is genomen.
Tot dat moment bestaat er een overeenkomst tussen de Koper en de vervoerder. Geurhout is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de verpakking of de inhoud daarvan tijdens de terugzending.

6.4 Geurhout stort het aankoopbedrag en -indien van toepassing- de verzendkosten binnen 14 dagen na meldingsdatum door de Koper terug op de door de Koper gebruikte betaalmethode. Mits de retourzending daadwerkelijk is ontvangen of door Koper aannemelijk kan worden gemaakt dat de retourzending heeft plaatsgevonden.

6.5 Geurhout behoudt zich het recht om een percentage in mindering te brengen op het retour te storten aankoopbedrag indien Geurhout van mening is dat er een waardevermindering van het product heeft plaatsgevonden, indien:

 1. Het artikel niet meer schoon is.
 2. Het artikel of product(en) beschadigd is.
 3. Het artikel of producten redelijkerwijs niet meer verkocht kan worden.

Indien van toepassing zal Geurhout Koper daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

6.7 De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Geurhout niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

6.8 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de beschrijving in de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.

 

7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn rekening komen.

7.2  Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Geurhout dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding door de Koper van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Geurhout alleen worden uitgesloten indien Geurhout dit duidelijk heeft vermeld, zoals hier in de algemene voorwaarden die gelden voor alle transacties met Geurhout (zie 1. Algemeen).

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht door Geurhout is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Geurhout tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. Verbruiksartikelen waarvan de verpakking is geopend;

f. reserve-onderdelen;

8.4 Een retourzending kan alleen worden verricht volgens de door Geurhout in de website voorgeschreven methode.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Geurhout is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

9.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9.3 De verantwoordelijkheid voor de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

9.4 Geurhout is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Geurhout zijn gebleven terug te (laten) nemen.

 

10. Garantie

10.1 De door Geurhout geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

10.2 Op de door Geurhout geleverde producten houden wij ons aan de garantietermijn die de fabrikant van het product stelt voor gebruik binnen Nederland. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum.

10.3 Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk nadat het product geleverd is. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk middels Het sturen van een email naar info@geurhout.nl of telefonisch te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Geurhout in staat is adequaat te reageren. Koper dient Geurhout in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.5 Indien een gebrek niet binnen bekwame tijd wordt gemeld, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.6 Garantie vervalt indien:

-  zonder toestemming van Geurhout door of namens Koper wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zijn aangebracht;

-  slijtage als normaal kan worden beschouwd;

-  er sprake is van onzorgvuldige of onkundig gebruik van het product, waaronder wordt verstaan het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud en het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

-  het geleverd product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik;

-  het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;

-  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

-  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enzovoort;

-  de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

-  Geurhout niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

10.7 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en er is tijdig gereclameerd, dan zal Geurhout het gebrekkige product binnen een redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel, dan wel aan Koper een vervangende vergoeding voldoen. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is dan zal Geurhout Koper een schriftelijke kennisgeving sturen ter bevestiging van het gebrek en de met Koper gemaakte afspraak om het product te vervangen of zorgdragen voor herstel dan wel aan Koper een vervangende vergoeding voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om het vervangen product aan Geurhout te retourneren en het eigendom daarover aan Geurhout te verschaffen, tenzij Geurhout anders aangeeft.

10.8 Kosten voor wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geurhout, komen niet voor rekening van Geurhout.

10.9 Indien de garantieaanvraag van Koper gegrond is en daarmee voldoet aan de vereisten uit deze algemene voorwaarden, dan zullen de aantoonbare kosten die gemaakt worden om deze aanvraag te behandelen voor rekening komen van Geurhout. Indien er door Koper kosten worden gemaakt in verband met deze garantieaanvraag dan moeten zij, voordat ze gemaakt worden, vooraf door Geurhout schriftelijk zijn goedgekeurd om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding door Geurhout.

10.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de aantoonbare kosten daardoor ontstaan, met inbegrip van gemaakte onderzoekskosten, voor rekening van Koper.

10.11 Garantie wordt slechts verleend, indien Koper kan aantonen dat het betreffende product geleverd is door Geurhout. Bijvoorbeeld door vertoon van de originele door Geurhout aan Koper afgegeven aankoopbon, of leveringsbon. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan Koper toekent.

 

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Geurhout niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde producten van Geurhout, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Het is Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geurhout, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

 

13. Persoonsgegevens & Privacy

13.1 Geurhout respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Geurhout gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Geurhout deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van Koper. Geurhout zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Geurhout hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

13.2 Wanneer Geurhout gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 13.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

Geurhout gebruikt de van haar klanten verzamelde informatie om de volgende service te bieden:

- als Koper een bestelling plaatst, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en Koper van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- om het winkelen bij Geurhout zo gemakkelijk mogelijk maken, slaat Geurhout met Kopers toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan Geurhout de website personaliseren en producten aanbevelen die mogelijk interessant vindt.

- met Kopers toestemming gebruikt Geurhout gegevens om Koper te informeren over de ontwikkelingen op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als Koper hier niet langer prijs op stelt, kan Koper dat aan Geurhout laten weten door een e-mail te sturen naar info@geurhout.nl.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Geurhout met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

14.2 Geurhout is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische of anderszins) adviezen in welke uitingsvorm dan ook, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

14.3 Geurhout kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Geurhout is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

14.4 Indien Geurhout, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Geurhout is nimmer gehouden tot schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik of inname van het product van de producent. Geurhout is daarmee dan ook op geen enkele manier aansprakelijk als producent van het product.

14.5 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Geurhout komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Geurhout, behoudens opzet of grove schuld.

14.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Geurhout ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

14.7 De Koper is gehouden Geurhout te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Geurhout mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

15. Informatievoorziening

15.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Geurhout al dan niet elektronisch aan Koper aangeboden. Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

15.2 Indien Koper de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Geurhout niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

15.3 Eventuele onjuistheden van door Geurhout aan koper vermelde gegevens moeten direct door Koper aan Geurhout worden gemeld.

 

16. Geschillen

16.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

16.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Geurhout is gevestigd bevoegd, tenzij Geurhout voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

17. Klachten
17.1 Geurhout beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Geurhout, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

17.2 Bij Geurhout ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Geurhout binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17.4 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Geurhout. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

17.5 Een klacht schort de verplichtingen van Geurhout niet op, tenzij Geurhout schriftelijk anders aangeeft.

17.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Geurhout, zal Geurhout naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

18. Identiteit

Geurhout is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27364391.

Het BTW-identificatienummer is NL170745028.B02.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan Geurhout, of naar het volgende e-mail adres: info(at)geurhout.nl

 

Scroll naar boven
De waardering van www.geurhout.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 286 reviews.